Условия за ползване

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Настоящият документ съдържа Общите условия, които се прилагат за продажбите на стоки чрез електронния магазин www.koketka.bg Разглеждането и използването сайта www.koketka.bg означава приемане на условията изброени по-долу.

Общи условия за пазаруване чрез електронен магазин www.koketka.bg

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България. Уважаеми Клиенти, Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.koketka.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между „Кокетка Фешън” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.203, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203196054, представлявано от Ирина Сърбинска  – Управител, телефон: 0889 315972, e-mail: koketka.bg@gmail.com наричано по-долу за краткост „КОКЕТКА” от една страна и от друга страна –  Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.koketka.bg , наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Кокетка Фешън уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. 3. На страницата www.koketka.bg  се съхраняват само данни, свързанис поръчките и доставянето на заявеното. Кокетка Фешън гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп. 4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Кокетка Фешън за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 5.  Кокетка Фешън  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Кокетка Фешън е длъжна да предостави информацията по силата на закона. 6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Кокетка Фешън при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

7 Електронният магазин www.koketka.bg  предлага богата гама от дрехи и аксесоари за домашни любимци. За всяка стока са посочени цената и описание. 8. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.koketka.bg . 9. Кокетка Фешън не носи отговорност за за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки. 10. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. 11. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 12.  Кокетка Фешън си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ

13.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Кокетка Фешън. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.koketka.bg  предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи условия. 14.  За да направите поръчка през сайта на Кокетка Фешън, следвайте следните стъпки: 14.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката. 14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добавяне към количката (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в долната част на прозореца с цената. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/. 14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята кошница”. До него вдясно е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката. * В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Кокетка Фешън, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на Кокетка Фешън. ** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Кокетка Фешън и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „кошницата”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване. 14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Продължи”. 14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, e-mail. 14.6.      Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности. 14.6.1.   При избор на куриер, ще се появи таблица с различни варианти за срок на доставка. Изберете от предложените възможности. Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата се калкулира автоматично и зависи от размера и тежестта на пратката. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”. 14.7.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.koketka.bg . В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Продължи”. 14.8.  На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. 14.9.  Във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката, Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията. 14.10.В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Финализирай”. 15.  При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Кокетка Фешън“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Финализирай“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила. 16.  На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен. 17.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Кокетка Фешън има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Кокетка Фешън може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Кокетка Фешън. 18.  Ако е необходимо, служител на Кокетка Фешън ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини: 19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България: 19.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“). 19.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България: 19.2.1.  Плащане по банков път. 19.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Кокетка Фешън, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока. 20.  При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Кокетка Фешън сумата представляваща продажната цена на доставената стока. 21.  При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Кокетка Фешън, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

ДОСТАВКА

23.  Цени и срокове за доставка на стоките, поръчани от електронния магазин www.koketka.bg : 23.1. доставките се осъществяват от куриерска фирма Еконт Експрес, като цената е според тарифите на фирмата. Служител от Кокетка Фешън ще се свърже с Потребителя за уточняване на адрес/офис за доставка. 23.2. при поръчка над 100.00 лв, доставката е за сметка на Кокетка Фешън, с изключение когато са поръчани намалени стоки или такива от разпродажби. 23.3. за територията на Република България – от 2 /два/ до 4 /четири/ работни дни. 23.4. извън територията на Република България (за ЕС) – до 7 /седем/ работни дни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България и Европейския съюз. 24  Кокетка Фешън не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Кокетка Фешън обстоятелства. 25  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Кокетка Фешън на тел 0889 315972 за отстраняване на несъответствието. 26 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Кокетка Фешън се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. 27 Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на Кокетка Фешън на тел. 0889 315972. 28 Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

ПРАВО НА ОТКАЗ

29Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ: I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект. II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт: www.koketka.bg ; електронен адрес: koketka.bg@gmail.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Стоката трябва да бъде върната във същия вид, в който е била изпратена, а именно със същата упаковка, етикет и самата стока да е неповредена и с касовата бележка, издадена от Кокетка за продажбата на същата стока, приложена към нея, в противен случай си запазваме правото да не възстановим платената от Вас цена или в зависимост от щетите, да се възстанови само част от сумата. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук. ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал.  2и 4 от ЗЗП)
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.
До „Кокетка Фешън“ ЕООД, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.203, телефон: 0889 315972, електронен адрес: koketka.bg@gmail.com С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: ……………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… Поръчано на*/получено на*: ………………………………………………………………………… Име на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………. Адрес на потребителя/ите: ………………………………………………………………………….. Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………………………………… (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) Дата: …………………………………………………………………………………………………… –––––––––––––––––– * Ненужното се зачерква.
33.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени стоката, когато тя не отговаря на спецификациите, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора30 Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя. 35. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Кокетка Фешън, с получаването на стоката от Кокетка Фешън. 31 В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Кокетка Фешън стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Кокетка Фешън за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Кокетка Фешън се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми. 32 При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби. 33.  Търговска гаранция. 33.2 Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция: а) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация; б) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката; 34. Рекламации 34.1. Рекламациите се предявяват пред Кокетка Фешън или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани: – На място, в магазина на Кокетка Фешън в гр. Варна, ул. Л. Каравелов №48 34.2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат: – на адреса на магазина на Кокетка Фешън в гр. Варна, ул. Л. Каравелов №48; – по електронен път – на електронния адрес на Кокетка Фешън – koketka.bg@gmail.com 34.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. 34.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: а). касова бележка или фактура; б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 35. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Кокетка Фешън. Кокетка Фешън уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката. 36. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

37.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Кокетка Фешън има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия. 38. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Кокетка Фешън на формата за въпроси и запитвания или на тел 0889 315972, в рамките на работното време: от 10:00 до 19:00 часа, от вторник до събота. 39.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Кокетка Фешън не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. 40.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.koketka.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Кокетка Фешън и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. 41.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]